نظام وظیفه http://www.nezamevazife.com/ RSS Feed (c) http://www.nezamevazife.com/, Powered by PartoDesign.com حقوق و مزایای امریه قرارگاه خاتمhttp://www.nezamevazife.com//view/3485/امریه سربازی/حقوق و مزایای امریه قرارگاه خاتمhttp://www.nezamevazife.com//view/3485/امریه سربازی/حقوق و مزایای امریه قرارگاه خاتمWed, 24 Apr 2019 16:54:45 +0430مدت زمان تحصیل در رشته پزشکی http://www.nezamevazife.com//view/4956/متفرقه/مدت زمان تحصیل در رشته پزشکی http://www.nezamevazife.com//view/4956/متفرقه/مدت زمان تحصیل در رشته پزشکی Wed, 24 Apr 2019 16:53:01 +0430درباره محل خدمت سربازی تک پسرhttp://www.nezamevazife.com//view/5844/وبلاگ/درباره محل خدمت سربازی تک پسرhttp://www.nezamevazife.com//view/5844/وبلاگ/درباره محل خدمت سربازی تک پسرWed, 24 Apr 2019 16:51:48 +0430شرایط استخدام نیروی انتظامی یگان ویژه در سال 98http://www.nezamevazife.com//view/3973/متفرقه/شرایط استخدام نیروی انتظامی یگان ویژه در سال 98http://www.nezamevazife.com//view/3973/متفرقه/شرایط استخدام نیروی انتظامی یگان ویژه در سال 98Wed, 24 Apr 2019 16:50:44 +0430شماره تلفن پادگان های تهرانhttp://www.nezamevazife.com//view/3853/دفترچه اعزام به خدمت/شماره تلفن پادگان های تهرانhttp://www.nezamevazife.com//view/3853/دفترچه اعزام به خدمت/شماره تلفن پادگان های تهرانWed, 24 Apr 2019 16:48:14 +0430معافیت سربازی رتبه های برتر کارشناسی ارشد 98http://www.nezamevazife.com//view/212/معافیت تحصیلی/معافیت سربازی رتبه های برتر کارشناسی ارشد 98http://www.nezamevazife.com//view/212/معافیت تحصیلی/معافیت سربازی رتبه های برتر کارشناسی ارشد 98Wed, 24 Apr 2019 16:23:05 +0430روش خرید بیمه خدمت سربازان تغییر کردhttp://www.nezamevazife.com//view/7657/وبلاگ/روش خرید بیمه خدمت سربازان تغییر کردhttp://www.nezamevazife.com//view/7657/وبلاگ/روش خرید بیمه خدمت سربازان تغییر کردWed, 24 Apr 2019 15:46:53 +0430نحوه خرید بیمه خدمت سربازی تغییر کردhttp://www.nezamevazife.com//view/7656/متفرقه/نحوه خرید بیمه خدمت سربازی تغییر کردhttp://www.nezamevazife.com//view/7656/متفرقه/نحوه خرید بیمه خدمت سربازی تغییر کردWed, 24 Apr 2019 15:45:29 +0430برگ درخواست صدور المثنی کارت پایان خدمت http://www.nezamevazife.com//view/5795/متفرقه/برگ درخواست صدور المثنی کارت پایان خدمت http://www.nezamevazife.com//view/5795/متفرقه/برگ درخواست صدور المثنی کارت پایان خدمت Wed, 24 Apr 2019 14:17:07 +0430سامانه نقل و انتقالات دانشجویان وزارت بهداشت سال 98http://www.nezamevazife.com//view/7655/وبلاگ/سامانه نقل و انتقالات دانشجویان وزارت بهداشت سال 98http://www.nezamevazife.com//view/7655/وبلاگ/سامانه نقل و انتقالات دانشجویان وزارت بهداشت سال 98Wed, 24 Apr 2019 13:47:28 +0430سامانه نقل و انتقالات دانشجویان وزارت بهداشت 98http://www.nezamevazife.com//view/7654/متفرقه/سامانه نقل و انتقالات دانشجویان وزارت بهداشت 98http://www.nezamevazife.com//view/7654/متفرقه/سامانه نقل و انتقالات دانشجویان وزارت بهداشت 98Wed, 24 Apr 2019 13:47:23 +0430مرکز مشاوره تلفنی نظام وظیفه 98http://www.nezamevazife.com//view/2333/متفرقه/مرکز مشاوره تلفنی نظام وظیفه 98http://www.nezamevazife.com//view/2333/متفرقه/مرکز مشاوره تلفنی نظام وظیفه 98Wed, 24 Apr 2019 13:12:46 +0430پاسخگویی به سوالات نظام وظیفه مشمولین 98http://www.nezamevazife.com//view/2480/متفرقه/پاسخگویی به سوالات نظام وظیفه مشمولین 98http://www.nezamevazife.com//view/2480/متفرقه/پاسخگویی به سوالات نظام وظیفه مشمولین 98Wed, 24 Apr 2019 13:11:21 +0430نحوه و شرایط معافیت تنها پسر خانواده ها با سه فرزند دختر 98http://www.nezamevazife.com//view/3161/معافیت خدمت سربازی/نحوه و شرایط معافیت تنها پسر خانواده ها با سه فرزند دختر 98http://www.nezamevazife.com//view/3161/معافیت خدمت سربازی/نحوه و شرایط معافیت تنها پسر خانواده ها با سه فرزند دختر 98Wed, 24 Apr 2019 13:09:46 +0430مدت دوره آموزشی سپاه استان خراسان جنوبیhttp://www.nezamevazife.com//view/4217/وبلاگ/مدت دوره آموزشی سپاه استان خراسان جنوبیhttp://www.nezamevazife.com//view/4217/وبلاگ/مدت دوره آموزشی سپاه استان خراسان جنوبیWed, 24 Apr 2019 13:08:55 +0430