نظام وظیفه http://www.nezamevazife.com/ RSS Feed (c) http://www.nezamevazife.com/, Powered by PartoDesign.com وضعیت خرید سربازی در سال 1400http://www.nezamevazife.com//view/12594/متفرقه/وضعیت خرید سربازی در سال 1400http://www.nezamevazife.com//view/12594/متفرقه/وضعیت خرید سربازی در سال 1400Thu, 24 Sep 2020 12:29:40 +0330آدرس پادگان های دوره آموزشی 99http://www.nezamevazife.com//view/4526/وبلاگ/آدرس پادگان های دوره آموزشی 99http://www.nezamevazife.com//view/4526/وبلاگ/آدرس پادگان های دوره آموزشی 99Thu, 24 Sep 2020 12:20:39 +0330قانون معافیت چشم سال 99http://www.nezamevazife.com//view/13044/معافیت پزشکی/قانون معافیت چشم سال 99http://www.nezamevazife.com//view/13044/معافیت پزشکی/قانون معافیت چشم سال 99Thu, 24 Sep 2020 12:19:22 +0330 تاریخ واریز حقوق سربازان نظام وظیفه 99http://www.nezamevazife.com//view/2815/دفترچه اعزام به خدمت/ تاریخ واریز حقوق سربازان نظام وظیفه 99http://www.nezamevazife.com//view/2815/دفترچه اعزام به خدمت/ تاریخ واریز حقوق سربازان نظام وظیفه 99Thu, 24 Sep 2020 12:14:57 +0330رفع مشکلات غیبت سربازیhttp://www.nezamevazife.com//view/16236/وبلاگ/رفع مشکلات غیبت سربازیhttp://www.nezamevazife.com//view/16236/وبلاگ/رفع مشکلات غیبت سربازیThu, 24 Sep 2020 11:13:13 +0330مشکلات غیبت سربازیhttp://www.nezamevazife.com//view/16235/دفترچه اعزام به خدمت/مشکلات غیبت سربازیhttp://www.nezamevazife.com//view/16235/دفترچه اعزام به خدمت/مشکلات غیبت سربازیThu, 24 Sep 2020 11:04:26 +0330نحوه رفع غیبت سربازی 99http://www.nezamevazife.com//view/16234/وبلاگ/نحوه رفع غیبت سربازی 99http://www.nezamevazife.com//view/16234/وبلاگ/نحوه رفع غیبت سربازی 99Thu, 24 Sep 2020 10:49:20 +0330رفع غیبت سربازیhttp://www.nezamevazife.com//view/16233/دفترچه اعزام به خدمت/رفع غیبت سربازیhttp://www.nezamevazife.com//view/16233/دفترچه اعزام به خدمت/رفع غیبت سربازیThu, 24 Sep 2020 10:48:02 +0330جزئیات اضافه کردن بیمه سربازیhttp://www.nezamevazife.com//view/16232/وبلاگ/جزئیات اضافه کردن بیمه سربازیhttp://www.nezamevazife.com//view/16232/وبلاگ/جزئیات اضافه کردن بیمه سربازیThu, 24 Sep 2020 10:33:15 +0330اضافه کردن بیمه سربازیhttp://www.nezamevazife.com//view/16231/دفترچه اعزام به خدمت/اضافه کردن بیمه سربازیhttp://www.nezamevazife.com//view/16231/دفترچه اعزام به خدمت/اضافه کردن بیمه سربازیThu, 24 Sep 2020 10:31:42 +0330نحوه چک کردن سوابق خدمت سربازی 99http://www.nezamevazife.com//view/16230/وبلاگ/نحوه چک کردن سوابق خدمت سربازی 99http://www.nezamevazife.com//view/16230/وبلاگ/نحوه چک کردن سوابق خدمت سربازی 99Thu, 24 Sep 2020 10:05:50 +0330چک کردن سوابق خدمت سربازیhttp://www.nezamevazife.com//view/16229/دفترچه اعزام به خدمت/چک کردن سوابق خدمت سربازیhttp://www.nezamevazife.com//view/16229/دفترچه اعزام به خدمت/چک کردن سوابق خدمت سربازیThu, 24 Sep 2020 10:00:10 +0330زمان آموزشی خدمت سربازی چند ماه است 99 - 1400http://www.nezamevazife.com//view/16228/وبلاگ/زمان آموزشی خدمت سربازی چند ماه است 99 - 1400http://www.nezamevazife.com//view/16228/وبلاگ/زمان آموزشی خدمت سربازی چند ماه است 99 - 1400Thu, 24 Sep 2020 09:50:43 +0330آموزشی خدمت سربازی چند ماه استhttp://www.nezamevazife.com//view/16227/دفترچه اعزام به خدمت/آموزشی خدمت سربازی چند ماه استhttp://www.nezamevazife.com//view/16227/دفترچه اعزام به خدمت/آموزشی خدمت سربازی چند ماه استThu, 24 Sep 2020 09:48:13 +0330حقوق سربازان متاهل در سال 99 چقدر است ؟http://www.nezamevazife.com//view/16226/وبلاگ/حقوق سربازان متاهل در سال 99 چقدر است ؟http://www.nezamevazife.com//view/16226/وبلاگ/حقوق سربازان متاهل در سال 99 چقدر است ؟Wed, 23 Sep 2020 15:14:52 +0330