نظام وظیفه http://www.nezamevazife.com/ RSS Feed (c) http://www.nezamevazife.com/, Powered by PartoDesign.com خرید خدمت سربازی متولدین 60 تا 78http://www.nezamevazife.com//view/2694/خرید خدمت سربازی/خرید خدمت سربازی متولدین 60 تا 78http://www.nezamevazife.com//view/2694/خرید خدمت سربازی/خرید خدمت سربازی متولدین 60 تا 78Thu, 18 Apr 2019 16:52:04 +0430خرید خدمت سربازی با یکسال غیبت 98 - 99http://www.nezamevazife.com//view/4248/خرید خدمت سربازی/خرید خدمت سربازی با یکسال غیبت 98 - 99http://www.nezamevazife.com//view/4248/خرید خدمت سربازی/خرید خدمت سربازی با یکسال غیبت 98 - 99Thu, 18 Apr 2019 16:51:24 +0430شرایط گرفتن امریه سرباز معلم 98 99http://www.nezamevazife.com//view/4687/وبلاگ/شرایط گرفتن امریه سرباز معلم 98 99http://www.nezamevazife.com//view/4687/وبلاگ/شرایط گرفتن امریه سرباز معلم 98 99Thu, 18 Apr 2019 16:49:44 +0430مدت زمان صدور کارت پایان خدمت سربازی 98http://www.nezamevazife.com//view/2835/دفترچه اعزام به خدمت/مدت زمان صدور کارت پایان خدمت سربازی 98http://www.nezamevazife.com//view/2835/دفترچه اعزام به خدمت/مدت زمان صدور کارت پایان خدمت سربازی 98Thu, 18 Apr 2019 16:46:34 +0430نحوه گرفتن کسری خدمت بسیج فعالhttp://www.nezamevazife.com//view/2326/کسری خدمت/نحوه گرفتن کسری خدمت بسیج فعالhttp://www.nezamevazife.com//view/2326/کسری خدمت/نحوه گرفتن کسری خدمت بسیج فعالThu, 18 Apr 2019 16:44:55 +0430کنکور 98 |کد نظام وظیفه کنکورhttp://www.nezamevazife.com//view/7601/وبلاگ/کنکور 98 |کد نظام وظیفه کنکورhttp://www.nezamevazife.com//view/7601/وبلاگ/کنکور 98 |کد نظام وظیفه کنکورThu, 18 Apr 2019 15:34:00 +0430کد نظام وظیفه کنکور 98http://www.nezamevazife.com//view/7600/متفرقه/کد نظام وظیفه کنکور 98http://www.nezamevazife.com//view/7600/متفرقه/کد نظام وظیفه کنکور 98Thu, 18 Apr 2019 15:32:06 +0430طرح جریمه مشمولان غایب سال 98 عملی نخواهد بودhttp://www.nezamevazife.com//view/7599/وبلاگ/طرح جریمه مشمولان غایب سال 98 عملی نخواهد بودhttp://www.nezamevazife.com//view/7599/وبلاگ/طرح جریمه مشمولان غایب سال 98 عملی نخواهد بودThu, 18 Apr 2019 13:59:02 +0430طرح جریمه مشمولان غایب سال 98 قطعا اجرا نمی شودhttp://www.nezamevazife.com//view/7598/متفرقه/طرح جریمه مشمولان غایب سال 98 قطعا اجرا نمی شودhttp://www.nezamevazife.com//view/7598/متفرقه/طرح جریمه مشمولان غایب سال 98 قطعا اجرا نمی شودThu, 18 Apr 2019 13:58:15 +0430وضعیت نظام وظیفه در کنکور سراسری سال 98http://www.nezamevazife.com//view/7597/وبلاگ/وضعیت نظام وظیفه در کنکور سراسری سال 98http://www.nezamevazife.com//view/7597/وبلاگ/وضعیت نظام وظیفه در کنکور سراسری سال 98Thu, 18 Apr 2019 13:50:05 +0430وضعیت نظام وظیفه در کنکور سراسری 98http://www.nezamevazife.com//view/7596/متفرقه/وضعیت نظام وظیفه در کنکور سراسری 98http://www.nezamevazife.com//view/7596/متفرقه/وضعیت نظام وظیفه در کنکور سراسری 98Thu, 18 Apr 2019 13:48:42 +0430معافیت رهبری (بخشودگی سنی) در سال 98http://www.nezamevazife.com//view/7595/وبلاگ/معافیت رهبری (بخشودگی سنی) در سال 98http://www.nezamevazife.com//view/7595/وبلاگ/معافیت رهبری (بخشودگی سنی) در سال 98Thu, 18 Apr 2019 12:47:01 +0430معافیت رهبری (بخشودگی سنی) http://www.nezamevazife.com//view/7594/متفرقه/معافیت رهبری (بخشودگی سنی) http://www.nezamevazife.com//view/7594/متفرقه/معافیت رهبری (بخشودگی سنی) Thu, 18 Apr 2019 12:45:00 +0430آیا قوه قضاییه سرباز امریه میگیرد؟http://www.nezamevazife.com//view/7593/وبلاگ/آیا قوه قضاییه سرباز امریه میگیرد؟http://www.nezamevazife.com//view/7593/وبلاگ/آیا قوه قضاییه سرباز امریه میگیرد؟Thu, 18 Apr 2019 12:19:26 +0430قوه قضاییه سرباز امریه میگیرد؟http://www.nezamevazife.com//view/7592/امریه سربازی/قوه قضاییه سرباز امریه میگیرد؟http://www.nezamevazife.com//view/7592/امریه سربازی/قوه قضاییه سرباز امریه میگیرد؟Thu, 18 Apr 2019 12:18:09 +0430