نظام وظیفه http://www.nezamevazife.com/ RSS Feed (c) http://www.nezamevazife.com/, Powered by PartoDesign.com نحوه گرفتن امریه معاونت توسعه روستایی 98http://www.nezamevazife.com//view/8833/وبلاگ/نحوه گرفتن امریه معاونت توسعه روستایی 98http://www.nezamevazife.com//view/8833/وبلاگ/نحوه گرفتن امریه معاونت توسعه روستایی 98Tue, 23 Jul 2019 12:19:28 +0430امریه معاونت توسعه روستاییhttp://www.nezamevazife.com//view/8832/امریه سربازی/امریه معاونت توسعه روستاییhttp://www.nezamevazife.com//view/8832/امریه سربازی/امریه معاونت توسعه روستاییTue, 23 Jul 2019 12:18:08 +0430معافیت پزشکی بی اختیاری ادرار 98http://www.nezamevazife.com//view/8831/وبلاگ/معافیت پزشکی بی اختیاری ادرار 98http://www.nezamevazife.com//view/8831/وبلاگ/معافیت پزشکی بی اختیاری ادرار 98Tue, 23 Jul 2019 12:06:04 +0430بی اختیاری ادرار و معافیت سربازیhttp://www.nezamevazife.com//view/8830/متفرقه/بی اختیاری ادرار و معافیت سربازیhttp://www.nezamevazife.com//view/8830/متفرقه/بی اختیاری ادرار و معافیت سربازیTue, 23 Jul 2019 12:05:30 +0430معافیت های عجیب سربازی در سال 98http://www.nezamevazife.com//view/8829/وبلاگ/معافیت های عجیب سربازی در سال 98http://www.nezamevazife.com//view/8829/وبلاگ/معافیت های عجیب سربازی در سال 98Tue, 23 Jul 2019 11:45:00 +0430معافیت های عجیب سربازی 98http://www.nezamevazife.com//view/8828/متفرقه/معافیت های عجیب سربازی 98http://www.nezamevazife.com//view/8828/متفرقه/معافیت های عجیب سربازی 98Tue, 23 Jul 2019 11:44:00 +0430گواهی تک فرزند ذکور از کجا باید گرفت؟http://www.nezamevazife.com//view/8827/وبلاگ/گواهی تک فرزند ذکور از کجا باید گرفت؟http://www.nezamevazife.com//view/8827/وبلاگ/گواهی تک فرزند ذکور از کجا باید گرفت؟Tue, 23 Jul 2019 11:31:25 +0430گواهی تک فرزند ذکور از کجا بگیرمhttp://www.nezamevazife.com//view/8826/معافیت خدمت سربازی/گواهی تک فرزند ذکور از کجا بگیرمhttp://www.nezamevazife.com//view/8826/معافیت خدمت سربازی/گواهی تک فرزند ذکور از کجا بگیرمTue, 23 Jul 2019 11:29:57 +0430شرایط جذب نیروی امریه توسط بنیاد ملی نخبگان 98http://www.nezamevazife.com//view/8825/وبلاگ/شرایط جذب نیروی امریه توسط بنیاد ملی نخبگان 98http://www.nezamevazife.com//view/8825/وبلاگ/شرایط جذب نیروی امریه توسط بنیاد ملی نخبگان 98Tue, 23 Jul 2019 10:04:35 +0430جذب نیروی امریه توسط بنیاد ملی نخبگانhttp://www.nezamevazife.com//view/8824/امریه سربازی/جذب نیروی امریه توسط بنیاد ملی نخبگانhttp://www.nezamevazife.com//view/8824/امریه سربازی/جذب نیروی امریه توسط بنیاد ملی نخبگانTue, 23 Jul 2019 10:02:13 +0430گم شدن گواهینامه رانندگی و گرفتن المثنی 98http://www.nezamevazife.com//view/6451/وبلاگ/گم شدن گواهینامه رانندگی و گرفتن المثنی 98http://www.nezamevazife.com//view/6451/وبلاگ/گم شدن گواهینامه رانندگی و گرفتن المثنی 98Mon, 22 Jul 2019 16:18:19 +0430نحوه دریافت کارت ایثارگری 98http://www.nezamevazife.com//view/5166/وبلاگ/نحوه دریافت کارت ایثارگری 98http://www.nezamevazife.com//view/5166/وبلاگ/نحوه دریافت کارت ایثارگری 98Mon, 22 Jul 2019 16:17:55 +0430شرط معدل ورود به هنرستانhttp://www.nezamevazife.com//view/4276/متفرقه/شرط معدل ورود به هنرستانhttp://www.nezamevazife.com//view/4276/متفرقه/شرط معدل ورود به هنرستانMon, 22 Jul 2019 16:17:32 +0430ترتیب درجه های نظامی بر حسب مدرک تحصیلی سال 98http://www.nezamevazife.com//view/2677/دفترچه اعزام به خدمت/ترتیب درجه های نظامی بر حسب مدرک تحصیلی سال 98http://www.nezamevazife.com//view/2677/دفترچه اعزام به خدمت/ترتیب درجه های نظامی بر حسب مدرک تحصیلی سال 98Mon, 22 Jul 2019 16:17:05 +0430ثبت نام آزمون سردفتری اسناد در سال 98 99http://www.nezamevazife.com//view/7187/وبلاگ/ثبت نام آزمون سردفتری اسناد در سال 98 99http://www.nezamevazife.com//view/7187/وبلاگ/ثبت نام آزمون سردفتری اسناد در سال 98 99Mon, 22 Jul 2019 16:16:24 +0430