شرايط پذيرش نيروي امريه در سازمان انرژي اتمي ايران
تاریخ : 1396/11/1       

((شرايط پذيرش نيروي امريه در سازمان انرژي اتمي ايران))

شرايط متقاضي

1- فارغ التحصيل در يكي از مقاطع كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكتري در رشته هاي فني، مهندسي و علوم پايه و رشته هاي علوم انساني مرتبط

2- داشتن معدل كل كتبي حداقل 15 از 20 براي كليه مقاطع تحصيلي

3- خانواده ايثارگران، مشمولان متأهل، مشمولان معاف از رزم، افراد تحت پوشش كميته امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي با ارائه مدارك مستند، در اولويت هستند.

4-مراجعه در زمان مناسب حداقل چهار ماه قبل از اتمام مهلت اعزام و تحويل آن به همراه مدارك ذيل

مدارك مورد نياز

5- تكميل فرم تقاضا (فرم مربوطه را مي توان از سایت سازمان یا مرکز آموزش و بهسازی نیروی انسانی، دريافت نمود.)

6- تصوير معرفينامه متقاضي از سوي دانشگاه به حوزه نظام وظيفه

7- تصوير صورتجلسه دفاع از پايان نامه براي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

8- گواهي معدل كتبي آخرين مقطع تحصيلي

9- تصوير از تمام صفحات شناسنامه

اقداماتی که از سوي مرکز آموزش و بهسازی نیروی انسانی انجام مي شود.

1-پس از بررسي مدارك رسيده، متقاضيان واجد شرايط به دفاتر و مراكز سازمان معرفي و در صورت نيازاين مراكز، ازمتقاضي توسط دفاتر خود مراكز"به منظور انجام مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد، لذا عدم تماس با متقاضي به منزله عدم نياز به ايشان تلقی شده و نيازی به پيگيري از سوي متقاضي نمي باشد. (حداكثر مدت انتظار براي دعوت به مصاحبه يك ماه پس از تحويل تقاضا مي با شد.)

2- پس از دريافت اعلام نياز متقاضي از مركز يا مراكز سازمان، مراتب جهت اخذ تصميم و تأیيد نهايي به كميته جذب امريه سازمان ارجاع مي شود.

3- پذيرش متقاضي منوط به تأیيد فرد از سوی كميته جذب امريه، معاونت ايمني و حفاظت هسته اي و هيئت مركزي گزينش سازمان و داشتن سهميه پذيرش، ارائه تصوير به موقع برگه اعزام به خدمت (بدون غيبت) خود (حداقل 45 روز قبل از اعزام) به مرکز آموزش و بهسازی نیروی انسانی مي باشد.

4 – پس از انجام مراحل فوق، واجدين شرايط به دفتر ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح جهت اخذ امريه معرفي شده و در صورت موافقت آن ستاد، اين نيروها مي توانند دوره خدمت نظام وظيفه خود راپس ازاتمام دوره آموزش نظامي، در مراكز تعيين شده بگذرانند.

5 - در ضمن معرفي شدگان به ستاد ارتش، قبل از اعزام به خدمت مي بايستي براي تكميل پرونده پرسنلي خود مجدداً جهت دريافت معرفينامه هاي مربوطه (اخذگواهي سلامت و گواهي عدم سوء پيشينه و سپردن تهعد) به مرکز آموزش و بهسازی نیروی انسانی مراجعه نمايند.

توجه توجه توجه

- سازمان رأساً مخيراست در صورت عدم تحقق هر كدام از موارد مشروحه در رديف 3 در مورد متقاضي، پذيرش او را لغو نمايد.

- در صورت داشتن چندين اعلام نياز از مراكز مختلف سازمان، محل خدمت متقاضيان در جلسه كميته مشخص شده و تغيير محل خدمت به هيج وجه امكان پذير نيست.

- مدت خدمت نيروهاي امريه، مطابق قوانين ستاد نيروهاي مسلح مي باشد و حقوق و مزاياي پرداختي به اين نيروها برابر حقوق كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح مي باشد.

- دفاتر و مراكز خارج از تهران و كرج در اولويت پذيرش نيروي امريه مي باشند.

- پذيرش متقاضيان در مقطع كارشناسي برا ي مراكز تهران و كرج ممنوع مي باشد.

- سازمان هيچ تعهدي نسبت به تأمين مسكن پذيرفته شدگان، براي مراكز تهران وكرج ندارد.

- ارائه مدارك ناقص و ناخوانا منجر به لغو درخواست و پذيرش متقاضي مي شود و متقاضياني كه سابقه خدمت نظام وظيفه داشته باشند، امكان جذب آنها ميسر نيست.

لیست رشته ها:

سیار از هم وطنان عزیز که مشمول خدمت سربازی هستند اطلاع دقیقی از اخبار و قوانین نظام وظیفه ندارند و برای مسائلی مثل امریه، نحوه پذیرش امریه، شرایط معافیت از خدمت، انواع معافیت های خدمت سربازی و ... سوالاتی دارند که مشاورین و متخصصین خانه مشاوره آماده پاسخگویی به سوالا شما هم وطنان عزیز می باشد .
خانه مشاوره با اطلاعات دقیق و به روز شده، اخبار و قوانین را از مراجع معتبر و قانونی سازمان نظام وظیفه دریافت کرده و در اختیار شما عزیزان قرار می دهد.

 


نظام وظیفه
http://www.nezamevazife.com/