نظام وظیفه http://www.nezamevazife.com/ RSS Feed (c) http://www.nezamevazife.com/, Powered by PartoDesign.com رشته های دانشگاه افسری ارتش 1400http://www.nezamevazife.com//view/16736/متفرقه/رشته های دانشگاه افسری ارتش 1400http://www.nezamevazife.com//view/16736/متفرقه/رشته های دانشگاه افسری ارتش 1400Sat, 05 Dec 2020 17:06:30 +0330برگ سبز سربازی کی میادhttp://www.nezamevazife.com//view/16775/دفترچه اعزام به خدمت/برگ سبز سربازی کی میادhttp://www.nezamevazife.com//view/16775/دفترچه اعزام به خدمت/برگ سبز سربازی کی میادSat, 05 Dec 2020 16:52:51 +0330زمان آمدن برگ سبز سربازیhttp://www.nezamevazife.com//view/16776/وبلاگ/زمان آمدن برگ سبز سربازیhttp://www.nezamevazife.com//view/16776/وبلاگ/زمان آمدن برگ سبز سربازیSat, 05 Dec 2020 16:50:13 +0330نحوه پیگیری افراد برای گرفتن کارت پایان خدمت واصل نشدهhttp://www.nezamevazife.com//view/8673/وبلاگ/نحوه پیگیری افراد برای گرفتن کارت پایان خدمت واصل نشدهhttp://www.nezamevazife.com//view/8673/وبلاگ/نحوه پیگیری افراد برای گرفتن کارت پایان خدمت واصل نشدهSat, 05 Dec 2020 15:48:01 +0330ثبت نام امریه قوه قضاییه ۹۹http://www.nezamevazife.com//view/16774/وبلاگ/ثبت نام امریه قوه قضاییه ۹۹http://www.nezamevazife.com//view/16774/وبلاگ/ثبت نام امریه قوه قضاییه ۹۹Sat, 05 Dec 2020 14:35:00 +0330ثبت نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه اسفند 99http://www.nezamevazife.com//view/16773/امریه سربازی/ثبت نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه اسفند 99http://www.nezamevazife.com//view/16773/امریه سربازی/ثبت نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه اسفند 99Sat, 05 Dec 2020 14:30:27 +0330هزینه صدور کارت معافیت سربازی در سال ۱۴۰۰ چقدر می شود ؟http://www.nezamevazife.com//view/16771/متفرقه/هزینه صدور کارت معافیت سربازی در سال ۱۴۰۰ چقدر می شود ؟http://www.nezamevazife.com//view/16771/متفرقه/هزینه صدور کارت معافیت سربازی در سال ۱۴۰۰ چقدر می شود ؟Sat, 05 Dec 2020 12:29:50 +0330هزینه دریافت کارت معافیت سربازی در سال 1400http://www.nezamevazife.com//view/16772/وبلاگ/هزینه دریافت کارت معافیت سربازی در سال 1400http://www.nezamevazife.com//view/16772/وبلاگ/هزینه دریافت کارت معافیت سربازی در سال 1400Sat, 05 Dec 2020 12:29:50 +0330افزایش ۳ برابری حقوق سربازی در سال ١۴٠٠http://www.nezamevazife.com//view/16770/متفرقه/افزایش ۳ برابری حقوق سربازی در سال ١۴٠٠http://www.nezamevazife.com//view/16770/متفرقه/افزایش ۳ برابری حقوق سربازی در سال ١۴٠٠Sat, 05 Dec 2020 11:28:00 +0330افزایش 3 برابری حقوق سربازانhttp://www.nezamevazife.com//view/16769/متفرقه/افزایش 3 برابری حقوق سربازانhttp://www.nezamevazife.com//view/16769/متفرقه/افزایش 3 برابری حقوق سربازانSat, 05 Dec 2020 11:24:41 +0330میزان افزایش حقوق سربازان 1400http://www.nezamevazife.com//view/16767/متفرقه/میزان افزایش حقوق سربازان 1400http://www.nezamevazife.com//view/16767/متفرقه/میزان افزایش حقوق سربازان 1400Sat, 05 Dec 2020 11:11:08 +0330حدود افزایش حقوق سربازان وظیفه سال 1400 چقدر است ؟http://www.nezamevazife.com//view/16768/وبلاگ/حدود افزایش حقوق سربازان وظیفه سال 1400 چقدر است ؟http://www.nezamevazife.com//view/16768/وبلاگ/حدود افزایش حقوق سربازان وظیفه سال 1400 چقدر است ؟Sat, 05 Dec 2020 11:10:49 +0330قوانین معافیت پزشکی نظام وظیفه سال 99http://www.nezamevazife.com//view/16766/وبلاگ/قوانین معافیت پزشکی نظام وظیفه سال 99http://www.nezamevazife.com//view/16766/وبلاگ/قوانین معافیت پزشکی نظام وظیفه سال 99Sat, 05 Dec 2020 09:02:44 +0330قانون معافیت پزشکی نظام وظیفهhttp://www.nezamevazife.com//view/16765/معافیت پزشکی/قانون معافیت پزشکی نظام وظیفهhttp://www.nezamevazife.com//view/16765/معافیت پزشکی/قانون معافیت پزشکی نظام وظیفهSat, 05 Dec 2020 08:59:16 +0330میزان حقوق سربازان متاهل بر حسب مدرک تحصیلی 99http://www.nezamevazife.com//view/2937/متفرقه/میزان حقوق سربازان متاهل بر حسب مدرک تحصیلی 99http://www.nezamevazife.com//view/2937/متفرقه/میزان حقوق سربازان متاهل بر حسب مدرک تحصیلی 99Fri, 04 Dec 2020 17:57:39 +0330